นวัตกรรมการเรียนรู้นี้ พัฒนาโดย นางสาววิรัญญา แก้วจา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ทั่วไป)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นต่างๆ ซึ่งได้พัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้โดยนำเนื้อหาใกล้ๆตัวมาสร้างเป็นแผนผังความรู้ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นและยังทำให้เกิดความน่าสนใจอีกด้วย

Advertisements